SAIA, n.o.

SLOVINSKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v akademickom roku 2015/2016 do Slovinskej republiky udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky.

 

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov 1., 2. a 3. stupňa: 7

Počet uchádzačov na letnú školu a seminár slovinského jazyka: 4

 

Dňa 17. marca 2015 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Slovinska odporučila nasledovných uchádzačov: 


Študijný pobyt (podľa článku 6 Programu spolupráce)

1.    Bc. Dominika Hozlárová, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 4 mesiace

2.    Lenka Jurigová, študentka VŠ 1. stupňa, Fakulta managementu, UK Bratislava, 5 mesiacov

3.    Ivana Petrenčáková, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 3 mesiace

4.    Roman Tomko, študent 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 3 mesiace

5.    Sabína Vargovčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 4,5 mesiaca 


Náhradníci:

1.    Barbara Kollárová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 3 mesiace

 

Letný jazykový kurz (podľa článku 9 Programu spolupráce)

1.    Júlia Neiplová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava

 

Seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry (podľa článku 9 Programu spolupráce)

1.    Blažena Križová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, KU Ružomberok

2.    Katarína Lalíková, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

Posledná aktualizácia: 19.03.2015