SAIA, n.o.

SRBSKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v akademickom roku 2015/2016 do Srbska udeľované na základe Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Srbsko v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov 1., 2. a 3. stupňa: 2

Počet uchádzačov na letný seminár srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade: 4

 

Prihlášky, ktoré boli doručené do uzávierky dňa 17. februára a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

Štipendijný pobyt:

1.    Marián Munka, študent VŠ 1. stupňa, Filozofická Fakulta, UK Bratislava, 5 mesiacov

2.    Diana Zsarnóczaiová, študentka VŠ 1. stupňa, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica, 3 mesiace

Letný seminár srbského jazyka:

1.    Mgr. Barbora Koločayová, doktorandka, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava

2.    Marián Munka, študent VŠ 1. stupňa, Filozofická Fakulta, UK Bratislava

3.    Bc. Petra Viskupičová, študentka VŠ 2. stupňa, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK Bratislava

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

Posledná aktualizácia: 24.03.2015