SAIA, n.o.

Ukrajina

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania boli na štipendijné pobyty doručené 3 žiadosti.  Keďže počet doručených žiadostí neprevyšoval počet možných miest na štipendijné pobyty, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov:

  • 1- až 10-mesačný výskumný pobyt:
  1. doc. Mgr. Jarmila Kredátusová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove;  
  2. Ing. Marián Vongrej, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta;

 

  • seminár ukrajinského jazyka:
  1. Ing. Marián Vongrej, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta.


Dôležitá informácia: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva vedy výskumu a športu SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Upozornenie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hradí cestovné náklady iba štipendistom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva, t.j. študentom, doktorandom, ktorí pôsobia na vysokých školách.

Posledná aktualizácia: 08.04.2015