SAIA, n.o.

BELGICKO

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka: 4

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov alebo budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka: 3

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov: 1

 

Dňa 16. marca 2020 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Belgicka odporučila nasledovných uchádzačov:

 

a/ letný kurz francúzskeho jazyka:

 

-      Anna Valentová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Náhradník:

-      Bc. ValentínaGrendová, študentka VŠ 2. stupňa, Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave

 

b/ letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov alebo budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka:

 

-      Bc. Monika Cúciková, študentka VŠ 2. stupňa, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 Náhradník:

-      Soňa Bielková, študentka VŠ 1. stupňa, Pedagogická fakulta, Karlova Univerzita

 

 c/ letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov:

 

-      Mgr. Martin Hodáň, Odbor špecifických právnych vzťahov, MF SR

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

Posledná aktualizácia: 19.03.2020