SAIA, n.o.

BIELORUSKO

Na základe Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky boli k dátumu uzávierky doručené 2 žiadosti. Keďže počet žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov: 

 

 ·         kurz bieloruského jazyka:

 

Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Stav

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1

 

 Ján Teodor

 Gajdoš

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Prešovská univerzita v Prešove

 Filozofická fakulta

 2.

2

 Bc.

 Ján

 Rybovič

 študent vysokej školy 2. stupňa

 Vysoká škola ekonomická v Prahe

 

 1.

 

 

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR(poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 831 01 Bratislava)– Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk.

 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

 

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2020