SAIA, n.o.

BULHARSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2015 – 2020 bolo k dátumu uzávierky doručených 6 žiadostí o štipendium na letný kurz bulharského jazyka. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov: 

  • Bc. Martina Dvoržáková, študentka vysokej školy 2. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; 1. ročník;
  • Janka Lenčéšová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; 2. ročník;
  • Bc. Jakub Roba, študent vysokej školy 2. stupňa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 1. ročník
  • Viktória Pénzová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2.ročník.

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

 Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk.

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 19.03.2020