SAIA, n.o.

ČESKO

Počet uchádzačov na letnú školu slovanských štúdií: 4

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ: 2

Počet uchádzačov na študijné pobyty na 3. stupni VŠ štúdia: 1

 

Prihlášky, ktoré boli doručené do uzávierky dňa 27. februára a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

 

a/ letná škola slovanských štúdií (podľa článku čl. 5 Protokolu o spolupráci)

 

  • Bc. Janka Florková, študentka vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, UKF Nitra
  • Renáta Masarovičová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Pedagogická fakulta, UK Bratislava,
  • Nina Petrisková, študentka vysokej školy 1. stupňa, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica

 

b/ študijné pobyty na 2. stupni VŠ štúdia (podľa článku čl. 6 Protokolu o spolupráci)

 

  • Bc. Zuzana Sroková, študentka vysokej školy 2. stupňa, Pedagogická fakulta, UK Bratislava, 5 mesiacov

 

c/ študijné pobyty na 3. stupni VŠ štúdia (podľa čl. 6 Protokolu o spolupráci)

 

  • Mgr. art Eva Jenčuráková, doktorandka, Fakulta umení, TU Košice, 5 mesiacov

 

 

ČESKO - prednáškové a výskumné pobyty v kalendárnom roku 2020

 

V rámci priebežného podávania žiadostí na čerpanie 5 štipendijných miest na prednáškové a výskumné pobyty akademických a výskumných pracovníkov boli na MŠVVaŠ nominovaní nasledovní uchádzači, ktorí splnili formálne kritéria:

 

  • PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD., učiteľka vysokej školy, Fakulta prírodných vied, UMB Banská Bystrica
  • RNDr. Tibor Madleňák, PhD., učiteľ vysokej školy, Fakulta prírodných vied, UMB Banská Bystrica
  • RNDr. Tatiana Mintálová, PhD., učiteľka vysokej školy, Fakulta prírodných vied, UMB Banská Bystrica
  • doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD., učiteľka vysokej školy, Fakulta prírodných vied, UMB Banská Bystrica
  • Ing. Helena Fidlerová, PhD., učiteľka vysokej školy, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, STU Bratislava

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 27.03.2020