SAIA, n.o.

CHORVÁTSKO

Počet uchádzačov na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry: 2

Počet uchádzačov na semestrálny študijný pobyt pre študentov:   1

Prihlášky, ktoré boli doručené do uzávierky dňa 20. februára a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

 

Letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry:

  • Alena Stehlíková, študentka vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava
  • Katarína Verčimáková, študentka vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava

 

Semestrálny študijný pobyt pre študentov:

  • Ing. Anežka Vargová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM Trnava

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 17.03.2020