SAIA, n.o.

MAĎARSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže bolo k dátumu uzávierky doručených 8 žiadostí o štipendium na letný kurz maďarského jazyka a 1 žiadosť na 1- až 3-mesačný výskumný pobyt. Keďže počet doručených žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov: 

Letný jazykový kurz:        

  • Bc. Dominika Dobošová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta;
  • Mgr. Blažena Križová, študentka vysokej školy 3. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta;
  • Mgr. Jana Magdaléna Májeková, študentka vysokej školy 3. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta;
  • Bc. Lucia Školníková, študent vysokej školy 2. stupňa, Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta;
  • Mgr. Katarína Olajcová, zamestnankyňa MV SR, Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici;
  • Mgr. Jakub Roháč, zamestnanec MV SR, Štátny archív v Trnave;
  • Bc. Mária Letzová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
  • Ing. Jaroslava Szüdi, PhD., zamestnankyňa MŠVVaŠ SR.

 

1- až 3-mesačný výskumný pobyt:

  • Ing. arch. Katarina Kristianova, PhD., zamestnankyňa Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk.

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 19.03.2020