SAIA, n.o.

POĽSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky bolo k dátumu uzávierky doručených 7 žiadostí o štipendium na letný kurz poľského jazyka a 1 žiadosť na semestrálny študijný pobyt pre študentov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov: 

Letný jazykový kurz:        

  • Tatiana Koniarová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, 1. ročník;
  • Bc. Michal Vasko, študent vysokej školy 2. stupňa, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2. ročník;
  • Bc. Michaela Schmiesterová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu 1. ročník;
  • Doc. Mgr. Pavol Matula PhD., učiteľ vysokej školy, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta;
  • Mgr. et Mgr.art Adriana Totiková, študentka vysokej školy 2. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, 1. ročník;
  • Michal Radošinský, študent vysokej školy 1. stupňa, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení, 3. ročník.

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk.

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 19.03.2020