SAIA, n.o.

RUMUNSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom národného školstva Rumunska bolo k dátumu uzávierky doručených 6 žiadostí o štipendium na letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry. Dňa 16. marca 2020 zasadala výberová komisia, ktorá na letný kurz rumunského jazyka odporučila nasledovných uchádzačov:

  • Ema Prívarová, študentka vysokej školy 1.stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 1. ročník
  • Adela Horňanská, študentka vysokej školy 1.stupňa, Universidad de Salamanca, Filozofická fakulta, 4. ročník
  • Mgr. et Mgr. Martin Jakubek, doktorand, Univerzita Karlova, 1. ročník
  • Bc. Lucia Hromadová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 1. ročník
  • PaedDr. Ján Keresty PhD, učiteľ vysokej školy, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov.

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk.

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 19.03.2020