SAIA, n.o.

UKRAJINA

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania bolo k dátumu uzávierky doručených 5 žiadostí. Keďže počet žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov: 

  

  • 1- až 10-mesačný výskumný pobyt:

 

Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Stav

Názov VŠ/pracoviska

Fakulta

1

 Mgr.

 Veronika

 Dadajová

 

 doktorand

 Prešovská univerzita v Prešove

 Filozofická fakulta

2

 doc., Ing.

 Peter

 Kapalo

 PhD.

 učiteľ vysokej školy

 Technická univerzita v Košiciach

 Stavebná fakulta

 

 

  • seminár ukrajinského jazyka:

 

Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Stav

Názov VŠ/pracoviska

Fakulta

1

 

 Martin

 Hochel

 

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Birkbeck College, University of London

 

2

 Ing.

 Martin

 Sahul

 PhD.

 výskumný pracovník

 Slovenská technická univerzita v Bratislave

 Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

 

 

  

  • 1- až 10-mesačný študijný pobyt:

 

Por. č.

Meno

Priezvisko

Stav

Názov VŠ/pracoviska

Fakulta

1

 Zuzana

 Balenčinová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Prešovská univerzita v Prešove

 Filozofická fakulta

  

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR(poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 831 01 Bratislava)– Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk.

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 06.04.2020