Ako sa uchádzať o štipendium?

Rady pre uchádzačov o štipendiá, ktoré administruje SAIA.

Ako začať?
Kedy sa začať zaujímať o štipendijný pobyt?
Prečo tak skoro?
Kde získam informácie o štipendiách?
Čo je a kde získam žiadosť o štipendium na štipendijný pobyt?
Čo je a kde získam zahraničnú žiadosť?
Čo je životopis (CV)?
Čo je motivačný list? Esej?
Čo je odborný program?
Čo je odporúčanie?
Čo je akceptačný list?  
Čo je doklad o zdravotnom stave?
Čo je to úradný preklad?
Čo je vážený študijný priemer? Ako ho vyrátať? Čo do neho zarátať?
Na čo nezabudnúť pri predkladaní žiadosti o štipendium?
Kde hľadať kontakty na univerzity, ústavy?
Odporúčanie uchádzačom

 

Ako začať?

 • položte si otázku, kam chcete ísť, prečo a na ako dlho, čo pobytom v zahraničí chcete získať, v akom jazyku dokážete študovať/komunikovať,
 • vyhľadajte si štipendijný program a oboznámte sa s jeho podmienkami,
 • vyhľadajte si vysokú školu/univerzitu, výskumné pracovisko.

 

Kedy sa začať zaujímať o štipendijný pobyt?

 • aspoň rok pred plánovanou cestou, aby ste mali dosť času splniť všetky podmienky štipendia (termín podania žiadosti, podkladové materiály atď.).

 

Prečo tak skoro?

 • každé štipendium má špecifické požiadavky, ktoré sú uvedené v podmienkach a v žiadosti; bez splnenia čo i len jednej podmienky môže vaša námaha vyjsť nazmar,
 • aby vaše úsilie a finančné prostriedky venované žiadosti nevyšli nazmar a neprišli ste neskoro. Uzávierky na predkladanie žiadostí bývajú zväčša jedenkrát ročne, často aj rok pred nástupom na pobyt
 • uchádzačov môže byť viac, a tak okrem študijných a vedeckých výsledkov rozhoduje kvalita vyplnenej žiadosti, jej úplnosť, dodanie všetkých požadovaných dokladov (akceptačný list, odporúčacie listy, doklady o jazykových znalostiach, študijné a vedecké výsledky, motivačný list, štruktúrovaný životopis, odporúčania vysokoškolských učiteľov, zamestnávateľa a v niektorých prípadoch aj zdroje na dofinancovanie pobytu atď.).

 

Kde získam informácie o štipendiách?

 • v SAIA (v Akademickom informačnom centre, v bulletine, na webstránke SAIA)
 • na zahraničných oddeleniach vysokých škôl.

 

Čo je a kde získam žiadosť o štipendium na štipendijný pobyt?

 • Žiadosť o štipendium sa podáva on-line. Spravidla 2 mesiace pred aktuálnym termínom uzávierky sa v príslušnej štipendijnej ponuke v databáze štipendií a grantov zobrazí tlačidlo "Podaj žiadosť". Kliknutím na toto tlačidlo si uchádzač môže podať žiadosť v rámci aktuálnej výzvy. Po podaní žiadosti v elektronickom systéme musí uchádzač následne žiadosť vytlačiť, podpísať a priložiť k nej všetky požadované dokumenty (vymenované v ponuke štipendia).

 

Čo je a kde získam zahraničnú žiadosť?

 • zahraničná žiadosť je žiadosťou o štipendium do konkrétnej krajiny, ktoré administruje SAIA; ide o formulár predpísaný zahraničnou stranou,
 • existuje napr. u krajín: Belgicko, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Fínsko, Grécko, India, Indonézia, Island, Izrael, Japonsko, Kórea, Litva,  Mexiko, Nemecko, Slovinsko, Švajčiarsko. Existenciu zahraničnej prihlášky si je potrebné overiť v databáze štipendií a grantov pri konkrétnej štipendijnej ponuke,
 • získate ju v SAIA a jej regionálnych pracoviskách, v prípade, že žiadosť existuje v elektronickej podobe, môžete si ju stiahnuť z webovej stránky (v rámci konkrétnej štipendijnej ponuky v databáze štipendií a grantov, v časti "Prílohy").

 

Čo je životopis (CV)?

 • stručná, prehľadná prezentácia vášho doterajšieho vzdelania, prípadných pracovných skúseností, publikačnej činnosti, dosiahnutých úspechov a pod. (písaný štruktúrovanou formou),
 • píšte výlučne o sebe,
 • uveďte aj svoje záujmy, mimoškolské aktivity, dobrovoľnícku činnosť a pod, aby o vás komisia získala komplexnú predstavu – uveďte všetky skutočnosti, ktoré považujete za dôležité pri hodnotení, či ste vhodný kandidát na štipendium,
 • životopis vlastnoručne podpíšte a uveďte dátum, na formulár nalepte fotografiu, spravidla 3 x 3,5 cm (pri zostavení CV môžete využiť formulár pre európsky formát životopisu, ktorý je dostupný v úradných jazykoch Európskej únie na http://europass.cedefop.europa.eu)

 

Čo je motivačný list? Esej?

 • jasné, konkrétne a logické zdôvodnenie štipendijného pobytu a stanovenie cieľov,
 • uveďte, prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o štipendijný pobyt v zahraničí, v čom vidíte jeho prínos,
 • uveďte, čo vám môže ponúknuť zvolená inštitúcia, v čom sa odlišuje od vašej (v čom je pridaná hodnota zvolenej inštitúcie k danej téme, zameraniu, výsledkom, čo nenachádzate u nás doma),
 • uveďte, aký je váš cieľ, čo všetko chcete dosiahnuť, čo chcete pobytom získať,
 • uveďte, ako súvisí vaše doterajšie štúdium/vaša výskumná činnosť s vaším študijným/výskumným zámerom na zahraničnej univerzite,
 • uveďte, ako využijete výsledky z pobytu po návrate na domácu inštitúciu a pre vaše ďalšie štúdium/výskum/kariéru,
 • uveďte, čo získa vaším pobytom katedra/škola, ústav,
 • opíšte kroky, ktoré boli vykonané v súvislosti s plánovaným študijným/výskumným pobytom,
 • motivačný list je vaše vyjadrenie, ktoré nezabudnite podpísať a uviesť dátum.

Pozrite si krátke inštruktážne video o motivačnom liste

 

Čo je odborný program?

 • zdôvodnenie výberu témy pre váš štipendijný pobyt, opis metodológie, časového horizontu realizácie programu, vašu doterajšiu prácu v tejto oblasti a využitie výsledkov pobytu pre vaše ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu, aké možnosti vám zvolená vysoká škola/výskumné pracovisko ponúka po odbornej stránke,
 • program by mal obsahovať názov vysokej školy/výskumného pracoviska, kde sa bude pobyt realizovať,
 • odborný program študijného pobytu by mal obsahovať zoznam seminárov a prednášok s odôvodnením ich výberu a prínosu pre terajšie štúdium, počet získaných kreditov, ako aj informáciu, či bude absolvovanie daných predmetov uznané domácou vysokou školou,
 • odborný program výskumného pobytu by mal byť odsúhlasený prijímajúcou inštitúciou a mal by obsahovať aj časový a odborný harmonogram;  z programu má byť zjavný prínos pre uchádzača.

 

Čo je odporúčanie?

 • hodnotenia napísané vašimi vysokoškolskými učiteľmi, v ktorom opíšu vaše predpoklady pre študijný pobyt, vyzdvihnú vaše osobnostné predpoklady a študijné výsledky, zhodnotia odborný zámer pobytu s ohľadom na vaše aktuálne pôsobenie a schopnosti zužitkovať poznatky z pobytu v zahraničí pre štúdium, prácu,
 • sú dôležitou pomôckou pre výberovú komisiu pri posudzovaní žiadosti,
 • nemajú byť formálne, a tak si ich vyžiadanie od učiteľov nenechávajte na poslednú chvíľu,
 • kompletné odporúčania musia obsahovať kontaktnú adresu a pracovné zaradenie odporúčajúceho a musia byť napísané na hlavičkovom papieri školy (ak neexistuje predpísaný formulár).

Pozor!

Doktorand musí mať jeden z odporúčacích listov od domáceho školiteľa. Študent v predposlednom roku štúdia, ktorý chce ísť do zahraničia kvôli diplomovej práci, by mal mať jeden z odporúčacích listov od vedúceho diplomovej práce.

 

Čo je akceptačný list?

 • predbežný písomný súhlas zahraničnej vysokej školy, fakulty, katedry, ústavu o tom, že v prípade získania štipendia súhlasia s vaším pobytom na ich inštitúcii; mal by obsahovať informácie o tom, kto vás akceptuje, v akom termíne, čo vám poskytne, aký bude váš štatút,
 • zväčša je potrebné predložiť originál akceptačného listu (t. j. poslaného poštou),
 • pri jazykových kurzoch sa akceptačný list nevyžaduje.

 

Ako žiadať o akceptačný list?

 • písomne sa obráťte na zahraničné oddelenie fakulty, katedru, ústav (neexistuje žiadne pravidlo), predstavte seba (životopis, motivačný list) a svoje študijné výsledky, uveďte, aký program by ste chceli u nich študovať a v akom období a dokedy vám majú originál akceptačného listu zaslať poštou. Nezabudnite uviesť, o aký typ štipendia sa uchádzate (v prípade štipendia vyplývajúceho z bilaterálnej medzivládnej dohody uveďte jej názov).

 

Čo by nemalo chýbať v akceptačnom liste?

 • termín, v ktorom chcete štipendijný pobyt na vami zvolenej inštitúcii absolvovať,
 • v prípade výskumného pobytu súhlas zahraničného vysokoškolského učiteľa/vedeckého pracovníka s vaším odborným programom, resp. uvedenie garanta pobytu, prípadne aj hodnotenie vášho výskumného zámeru,
 • v prípade, že sa bude pobyt realizovať v inom jazyku, ako je jazyk cieľovej krajiny, súhlas s tým, že komunikačným jazykom bude iný (dohodnutý) cudzí jazyk.

Pozrite si krátke inštruktážne video k akceptačnému listu

 

Čo je doklad o zdravotnom stave?

 • pri niektorých typoch štipendií vyžaduje zahraničná strana predloženie lekárskej správy o spôsobilosti absolvovať študijný/výskumný pobyt v zahraničí, ktorú vystaví váš lekár na základe lekárskeho vyšetrenia. Zároveň sa ako súčasť vyšetrenia môže (v rámci podmienok tej-ktorej krajiny) vyžadovať aj röntgen pľúc alebo potvrdenie, že uchádzač netrpí AIDS/HIV, resp. inými infekčnými ochoreniami. Vždy si overte, aké konkrétne vyšetrenia budete musieť absolvovať. Lekárske správy, resp. dokumenty o vyšetreniach, musia byť vystavené v anglickom jazyku alebo v jazyku krajiny, do ktorej sa uchádzate o štipendium; ak lekár nevie vystaviť potvrdenie v cudzom jazyku, musí si uchádzač zabezpečiť úradný preklad dokumentov.

 

Čo je to úradný preklad?

 • preklad vyhotovený prekladateľom, ktorý je na túto činnosť oficiálne menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR (súdny prekladateľ); na stránke Ministerstva spravodlivosti SR si môžete vyhľadať prekladateľa podľa územnej pôsobnosti a cieľového jazyka. K originálu (alebo notársky overenej kópii) sa trikolórou pripojí preklad v cieľovom jazyku spolu s oficiálnou okrúhlou pečiatkou a vyhlásením prekladateľa, že znenie textu v cieľovom jazyku je totožné s textom v originálnom dokumente.

 

Čo je vážený študijný priemer? Ako ho vypočítať? Čo do neho zarátať?

Aký predpis rieši výpočet váženého študijného priemeru?

Vyhláška č. 614/2002 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 27. septembra 2002 o kreditovom systéme štúdia.

 

Čo je vážený študijný priemer?

§ 6 Vyhlášky: „Hodnotenie študijných výsledkov“

odsek 7:

„Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia podľa odseku 3 pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov získaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou (odsek 6), sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú.“

Čiže vyjadrené vzorcom: VP = [(K1 * Z1) + (K2 * Z2) + .... + (Kn  * Zn)] : [K1 + K2 + .... + Kn]

 • VP – vážený študijný priemer
 • K – hodnota kreditov za konkrétny predmet
 • Z – číselné vyjadrenie známky za konkrétny predmet

odsek 3:

Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov:

a) A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1

b) B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1, 5

c) C - dobre (priemerné výsledky) = 2

d) D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2, 5

e) E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3

f) FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4

odsek 6:

Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže pri vybraných predmetoch rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť známkou a určiť iné kritériá na ich úspešné absolvovanie ako podmienky na získanie kreditov.

 

Čo určite nie je vážený študijný priemer?

Vážený študijný priemer môže byť jedine v rozpätí hodnôt 1 – 4.

Váženým priemerom nie je:

 • aritmetický priemer známok
 • percentuálna úspešnosť / percentuálne vyjadrenie úspešnosti štúdia

 

Na čo nezabudnúť pri predkladaní žiadosti o štipendium?

 • žiadosť musí byť doručená a/alebo podaná on-line do termínu uzávierky podľa podmienok štipendijného programu,
 • akceptovaná je len kompletná žiadosť (vrátane príloh), s požadovaným počtom originálov a kópií materiálov,
 • žiadosť vás reprezentuje a často je jediným obrazom o vás,
 • urobte si kópiu odovzdávaných materiálov
 • ak sa v podkladových materiáloch požaduje doloženie kópie cestovného pasu, treba priložiť kópiu dvojstrany s fotografiou (podmienkou prijímajúcej strany môže byť aj platnosť pasu ešte niekoľko mesiacov od začiatku platnosti vstupného víza, resp. od ukončenia pobytu).

 

Kde hľadať kontakty na univerzity, ústavy?

 

Odporúčanie uchádzačom

Odporúčame všetkým uchádzačom, aby pred podaním alebo zaslaním prihlášky navštívili niektoré z pracovísk SAIA v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a v Žiline a poradili sa, či ich žiadosť obsahuje všetky potrebné podkladové materiály, či prihlášku majú správne vyplnenú.

Je vo vlastnom záujme uchádzača, aby jeho prihláška bola v poriadku po formálnej stránke.

Nekompletné materiály nebudú zaradené do výberového konania.