BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO

Dňa 15. marca 2012 zasadala výberová komisia pre štipendiá do Belgického kráľovstva na akademický rok 2012/2013, ktoré sú udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva Flámskeho spoločenstva Belgického kráľovstva a na základe Dohody o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka a Valónskym regiónom.

Po posúdení zaslaných žiadostí (6 na letný kurz francúzskeho jazyka pre študentov, 2 na letný kurz francúzskeho jazyka  pre učiteľov a budúcich učiteľov, 3 na výskumný pobyt) komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

a/ letný kurz francúzskeho jazyka pre študentov francúzskeho jazyka

  • Martina Šimčíková, študent VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita, Prešov

Náhradník:

  • Táňa Záhoráková, študentka VŠ 2. stupňa,  Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

 

b/ letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka

  • Petra Panáková, učiteľka strednej školy, Gymnázium Žilina
  • Katarína Sumková, študentka VŠ 2. stupňa, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

 

c/ 3-6 mesačný výskumný pobyt

  • Danica Fidríková, doktorand, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU, Bratislava, 3 mesiace
  • Vojtech Chmelík, doktorand, Stavebná fakulta, STU, Bratislava, 3 mesiace

 

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, alebo priamo na Vašu adresu.

 Cestovné náležitosti vybavuje Odbor akademických mobilít a krajanov, Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR.

Poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2

Kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2

Mgr. Jana Rybáriková, Tel: 02/59374606, jana.rybarikova@minedu.sk