BIELORUSKO

Dňa 5. apríla 2012 na základe Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruska v oblasti vzdelávania, v zmysle článkov 2  Pracovného plánu k Dohode o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruska boli nominovaní:


•    časť vysokoškolského štúdia:

Lucia Bartošová - Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 3. ročník bakalárskeho štúdia


•    kurz bieloruského jazyka:

Barbora Gancarčíková -  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 1. ročník bakalárskeho štúdia
Bc. Nina Pániková - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 1. ročník magisterského štúdia
Bc. Dušan Senderák -  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, 1. ročník magisterského štúdia


SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.
Cestovné náležitosti vybavuje Odbor akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, tel.: 02/59 374 606; 02/59 374 606, jana.rybarikova@minedu.sk.