ČESKÁ REPUBLIKA

Dňa 6. marca 2012 zasadala výberová komisia pre štipendiá do Českej republiky na akademický rok 2012/2013. Na základe zaslaných žiadostí (12 na študijný pobyt na magisterskom stupni, 5 na študijný pobyt na doktorandskom stupni, 3 na letnú školu slovanských štúdii) komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

 

Študijné pobyty na 2. stupni vysokoškolského štúdia

(menný zoznam odporučených uchádzačov podľa poradia určeného výberovou komisiou)

 1. Karolína Zemánková, študent VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta UK, Bratislava, 5 mesiacov
 2. Lenka Vasiľová, študent VŠ 1. stupňa, Právnická fakulta TU, Trnava, 5 mesiacov
 3. Marianna Červená, študent VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta UK, Bratislava, 5 mesiacov
 4. Tatiana Ďuricová, študent VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta UKF, Nitra, 5 mesiacov
 5. Adriana Adamovská, študent VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta UK, Bratislava, 5 mesiacov
 6. Katarína Jablonická, študent VŠ  2. stupňa, Fakulta managementu UK, Bratislava, 5 mesiacov
 7. Kristina Szabová, študent VŠ  2. stupňa, Filozofická fakulta UKF, Nitra, 5 mesiacov
 8. Zuzana Urbanová, študent VŠ 1. stupňa, Fakulta medzinárodných vzťahov EU, Bratislava, 5 mesiacov
 9. Lenka Chlebová, študent VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta UKF, Nitra, 5 mesiacov
 10. Lucia Štefániková, študent VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta UKF, Nitra, 5 mesiacov

Poznámka: Podmienkou pre udelenie štipendia študentom 3.ročníka bakalárskeho štúdia bude ich zápis na 2. stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2012/2013.


Študijné pobyty na 3. stupni vysokoškolského štúdia

 • Jana Kočišová, doktorand, Fakulta humanitných a prírodných vied PU, Prešov
 • Eliška Kozarcová, doktorand, Filozofická fakulta KU, Ružomberok
 • Anastazij Momot, doktorand, Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, Prešov
 • Igor Strnisko, doktorand, Filozofická fakulta KU, Ružomberok

 

Letná škola slovanských štúdií

Praha:

 • Irina Dulebová, učiteľ VŠ, Fakulta aplikovaných jazykov, EU, Bratislava
 • Karin Kotvasová, študent VŠ 2. stupňa, Obchodná fakulta, EU, Bratislava

Olomouc:

 • Ivan Puškár, študent VŠ 1. stupňa, Právnická fakulta UPJŠ, Košice

 

ŠTIPENDIUM NA PREDNÁŠKOVÉ A VÝSKUMNÉ POBYTY

 

Dňa 19. júna 2012 zasadala výberová komisia pre štipendiá na prednáškové a výskumné pobyty do Českej republiky pre akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov v akademickom roku 2012/2013. Po posúdení žiadostí, ktoré splnili formálne kritériá komisia odporučila na štipendijný pobyt nasledovných uchádzačov:

 1. Mgr. Marián Fedorko, PhD., učiteľ VŠ, Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove
 2. RNDr. Mikuláš Gintner, PhD., výskumný pracovník, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
 3. PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD., učiteľ VŠ, Fakulta zdravotníctva, Prešovská Univerzita v Prešove
 4. Ing. Peter Márton, PhD., učiteľ VŠ, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
 5. Mgr. Marian Palcut, PhD., výskumný pracovník, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave