CHORVÁTSKA REPUBLIKA

Dňa 13. marca 2012 zasadala výberová komisia pre štipendiá do Chorvátskej republiky na akademický rok 2012/2013. Na základe zaslaných žiadostí (4 na študijný pobyt, 6 na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry) komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

a/ študijné pobyty

  1. Ivana Čellárová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (4 mesiace)
  2. Natália Danitsitsová,  študentka VŠ 2. stupňa, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave (4 mesiace)
  3. Beáta Vajdová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (4 mesiace)

 

Náhradník:

  1. Marcela Barčáková, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 Poznámka

Výberová komisia odporúča nominovať Marcelu Barčákovú na pobyt v dĺžke tri mesiace, ak s tým vyjadrí súhlas Ministerstvo vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky.

 

b/ letný kurz chorvátskeho jazyka

  1. Dominika Plazáková, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  2. Beáta Štelárová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Náhradník:

  1. Alexandra Vanenkovová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, alebo priamo na Vašu adresu.

Cestovné náležitosti vybavuje Odbor akademických mobilít a krajanov, Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR.

Poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2

Kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2

Mgr. Jana Rybáriková, Tel: 02/59374606, jana.rybarikova@minedu.sk

 

ŠTIPENDIUM NA PREDNÁšKOVÝ POBYT PRE VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV


Nominácia:

prof. Dr. Vladimír Patráš, CSc., vysokoškolský profesor, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici