EGYPT

Dňa 27. marca 2012 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty do Egypta na školský rok 2012/2013 na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vyššieho vzdelávania a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky. Na základe predložených materiálov, komisia odporučila na  3 – 5 mesačný študijný pobyt nasledujúcich uchádzačov:

 

  • Alica Ondačková – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, nástup september 2012 – 3 mesiace
  • Mgr. art. Katarína Patrásová – Karlova Univerzita v Prahe, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, nástup september 2012 – 3 mesiace
  • Bc. Zuzana Pristašová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, nástup september 2012 – 3 mesiace
  • Matúš Toderiška – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študent, 2. ročník, nástup september 2012 – 3 mesiace
  • Martina Tomášková – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, nástup september 2012 – 3 mesiace

 

Náhradník:

Marek Škultéty – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študent, 2. ročník, nástup september 2012 – 3 mesiace

 

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk