IZRAEL

Komisia dňa 6.decembra 2011 na základe posúdenia materiálov a osobných pohovorov s 8 uchádzačmi (1 na magisterské štúdium, 1 na 6-mesačný študijný pobyt a 6 na letný jazykový kurz v lete 2012) odporučila:

Odporúčaný kandidát na jazykový kurz:

Mgr. Milan Vrbovský, doktorand, 3. ročník, Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Trnava

Náhradník:

Bc. Magdaléna Jánošíková, študentka, 2. ročník, Univerzita Palackého v Olomouci, Blízkovýchodné štúdiá, Česko

Študijný pobyt:

Bc. Matej Kereš, študent, 2. ročník, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva, Bratislava

Rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia oznámi buď Ministerstvo zahraničných veci Štátu Izrael alebo prostredníctvom Ministerstva školstva vedy,výskumu a športu SR priamo uchádzačovi do leta 2012.

Upozornenie: Cestovné bude hradené len študentom slovenských vysokých škôl.