MAĎARSKO

Dňa 21. marca 2012 zasadala výberová komisia  pre výber kandidátov MŠVVaŠ SR na štipendijné pobyty do Maďarska na školský rok 2012/2013, udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže.

Na základe predložených materiálov, komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

 

  •  Čl. 9 Programu spolupráce:  Pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov

 

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

Zahraničná univerzita

Povolanie

Dĺžka pobytu

Ing. PaedDr. Jana

Žiarovská, PhD.

SPU v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 

Gödöllő

pedagogický pracovník VŠ

10 dní

 

 Čl. 11 Programu spolupráce:  Časť denného vysokoškolského štúdia

 

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

Zahraničná univerzita

Povolanie

Tamás

Tegdes

UCM v Trnave

Filozofická fakulta

psychológia

Univerzita Eötvös Loránd,  5 mesiacov

študent 1. stupňa, 3 ročník

 

         Čl. 12 Programu spolupráce: Letné jazykové kurzy

 

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

Miesto pobytu

Povolanie

Ing. arch. Lucia

Benkovičová

STU  v Bratislave

Fakulta architektúry

architektúra

Szeged

doktorand, 2. ročník

Mgr. Ivana

Fialová, PhD.

Slovenský národný archív

Bratislava

 

Budapešť

výskumný pracovník

Ondrej

Ficeri

UPJŠ v Košiciach

Filozofická fakulta

história

Budapešť

študent 1. stupňa, 3. ročník

PaedDr. Peter

Gergel

UK v Bratislave

Centrum  ďalšieho vzdelávania

Slovenské dejiny

Debrecín

učiteľ VŠ

Mgr. Helena

Markusková

UK Bratislava

Filozofická fakulta

Slovenské dejiny

Debrecín

doktorand, 3. ročník

Mgr. Ján

Mitáč

Ústav pamäti národa

   

Debrecín

výskumný pracovník

Mgr. Mária

Nováková, PhD.

Štátny archív v Bratislave, Modra

   

Debrecín

archivár

Bc. Dávid

Sebö

UK v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Mineralógia a petrológia

Budapešť

študent 2. stupňa, 1. ročník

JUDr. Mgr. Adriana

Švecová, PhD.

Trnavská univerzita

Právnická fakulta

 

Debrecín

pedagogický pracovník VŠ

Mgr. Martin

Zborovjan

Slovenský národný archív

   

Budapešť

výskumný pracovník

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk