POĽSKO

Výberová komisia zasadala dňa 14. marca 2012 a na základe predložených materiálov (počet uchádzačov: 1 na študijný pobyt (polonisti a slovakisti),3 na študijný pobyt v iných oblastiach,  1 výskumný pobyt  a 14 na letný jazykový kurz) odporučila nasledovných uchádzačov:


Študijný (semestrálny) pobyt podľa čl. VI. Programu spolupráce :

 

 

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

Zahraničná univerzita

Nástup na pobyt

1.

Barbara

Fehérová

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Divadelná fakulta

scénická a kostýmová tvorba

Akadémia pekných umení Jana Matejku

03.09.2012

2.

Zuzana

Marhefková

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta umení

Dizajn

Akadémia pekných umení Jana Matejku

01.10.2012

3.

Roman

Ujbanyai

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

geografia a matematika

Jagelonská univerzita

01.09.2012

4.

Mário

Kyseľ

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

anglický jazyk a kultúra, poľský jazyk a kultúra

Sliezska univerzita

 11.02.2013


 

Výskumný pobyt

 

 

Meno

Priezvisko

Pracovisko

Ústav

Povolanie

Nástup

Dĺžka pobytu

1.

MVDr. Igor

Štyriak, CSc.

Slovenská akadémia vied

Ústav geotechniky SAV

výskumný pracovník

5.3. 2013

  1. mesiac

 

Letné jazykové kurzy:


  

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

Povolanie

Ročník

Vojtech

Bagín

UCM v Trnave

Filozofická fakulta

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie

študent VŠ 1. stupňa

3.

Jana

Bukovinová

UK v Bratislave

Filozofická fakulta

Ruské a východoeurópske štúdiá

študent VŠ 1. stupňa

3.

Veronika

Dudášová

UK v Bratislave

Právnická fakulta

právo

študent VŠ 2. stupňa

1.

Petra

Dudášová

UKF v Nitre

Filozofická fakulta

Marketingová komunikácia a reklama

doktorand

3.

Radka

Gábrišová

TU v Trnave

Filozofická fakulta

etika a morálna filozofia

doktorand

2.

Katarína

Hudáčková

UK v Bratislave

Filozofická fakulta

Anglický jazyk a kultúra-Poľský jazyk a kultúra

študent VŠ 1. stupňa

3.

Mária

Klapáková

PU v Prešove

Filozofická fakulta

Slovenský jazyk a literatúra

študent VŠ 2. stupňa

1.

Barbora

Paliková

 

 

 

učiteľ vysokej školy

Veronika

Perovská

PU v Prešove

Filozofická fakulta

slovenský jazyk a literatúra

študent vysokej školy 2. stupňa

1.

Lenka

Sabová

UK v Bratislave

Filozofická fakulta

pedagogika

študent vysokej školy 2. stupňa

1.

 

Náhradníčka:

Adriana Totíková, UK v Bratislave, Filozofická fakulta, doktorand 4. ročník

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk