RUMUNSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a výskumu Rumunska na roky 2007 – 2010, v zmysle článku 2 Programu môže Slovensko nominovať 5 uchádzačov, z ktorých rumunská strana vyberie uchádzačov, ktorým udelí štipendium na  5- až 10- mesačný študijný pobyt počas vyskoškolského štúdia:

Keďže o štipendium si podala žiadosť 1 uchádzačka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nominovalo túto študentku:

 Romana Rýdza – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: rumunský jazyk a bulharský jazyk, 1. ročník.


SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk