SRBSKO


Dňa 16. marca sa konala výberová komisia pre štipendijné pobyty udeľované na základe Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Srbsko v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na školský rok 2012/2013, a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:

 

Študijný pobyt

1.)     Eva Menyhártova, študentka 3. ročníka, Filozofická fakulta UK v Bratislave, 3 mesiace

 

Výskumný pobyt

1.)     Ing. Alžbeta Košíková, študentka 2. ročníka doktorandského štúdia, Ústav ekológie a environmentálnych vied,  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 9 mesiacov

2.)     Mgr. Gabriela Mezeiová, študentka 3. ročníka doktorandského štúdia, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 10 mesiacov

 

Letný seminár srbského jazyka

1.)     Dávid Altdorffer, študent 3. ročníka Bc., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave,

2.)     Ján Dráb, študent 1. ročníka Mgr., Obchodná fakulta EU v Bratislave

3.)     Karin Kotvasová, študentka 1. ročníka Mgr., Obchodná fakulta EU v Bratislave

4.)     Mgr. Martin Hulín, študent 1. ročníka doktorandského štúdia učiteľ vysokej školy, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk