UKRAJINA

Dňa 13. apríla 2012 zasadala výberová komisia pre výber štipendistov na študijné/výskumné pobyty a jazykové kurzy na Ukrajine v školskom roku 2012/2013 na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:

Počet uchádzačov: 13
Odporučení uchádzači:


•    1 – 10 mesačný študijný pobyt:

Bc. Daniela Adamečková – Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, študentka, 1. ročník, nástup september 2012 – 1 mesiac
Jana Bukovinová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 3. ročník, nástup október 2012 – 2 mesiace
Alexandra Fabišíková – Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, nástup september 2012 – 2 mesiace
Simona Sekeráková – Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, študentka, 3. ročník, nástup september 2012 – 2 mesiace
Bc. Štefan Štec – Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, študent, 1. ročník, nástup október 2012 – 2 mesiace

Náhradníčka
Antónia Maslejová – Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, študentka, 3. ročník, nástup september 2012 – 2 mesiace

 

•    1 – 10 mesačný výskumný pobyt:

Mgr. Jarmila Kredátusová, PhD. – Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, vysokoškolský pedagóg, nástup september 2012 – 1 mesiac

 

•    kurz ukrajinského jazyka:

Jakub Kapičiak – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študent, 1. ročník, nástup september 2012 – 1 mesiac
Mgr. Boris Kukumberg – Trnavská univerzita v Trnave, doktorand, 2. ročník, nástup september 2012 – 1 mesiac
SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, alebo priamo na adresu uchádzača.
Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.