BELGICKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v akademickom roku 2014/2015 do Belgicka udeľované na základe Dohody o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka a Valónskym regiónom.


Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka: 14

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka: 3

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov: 2


Dňa 17. marca 2014 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Belgicka odporučila nasledovných uchádzačov:


a/ letný kurz francúzskeho jazyka

  1. Bc. Monika Kučíková, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, UKF Nitra

Náhradníčka:

  1. Bc. Lucia Tereňová, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava

 

b/ letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka

  1. Bc. Veronika Labancová, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, UKF Nitra

Náhradníčka:

  1. Bc. Júlia Hlinková, študentka VŠ 2. stupňa, Pedagogická fakulta, UK Bratislava

 

c/ letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov

  1. Mgr. Margita Hupková, vedúca študijného oddelenia, Farmaceutická fakulta UK Bratislava
  2. Ing. Beáta Novotná, PhD., vysokoškolská učiteľka, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.