BIELORUSKO

   

Dňa 8. apríla 2014 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty udeľované na základe Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na akademický rok 2014/2015 a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov: 

  • ·          1 – 2 semestrálny študijný pobyt:

Č.

Meno

Priezvisko

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1.

Barbora

Gancarčíková

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

3.

2.

Eva

Gondová

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta

1.

3.

Eva

Macová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

3.

 

  • ·         1 – 10 mesačný výskumný pobyt:

Č.

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Stav

Názov VŠ

Fakulta

1.

Doc.

Viera

Jakubovská

PhD.

učiteľ vysokej školy

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

 

  • ·         kurz bieloruského jazyka:

Č.

Meno

Priezvisko

Stav

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1.

Luciána

Hoptová

učiteľ vysokej školy

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

 

2.

Marek

Stručka

študent vysokej školy 1. stupňa

Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta

3.

3.

Zuzana

Šusteková

študent vysokej školy 2. stupňa

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta ekonomiky a manažmentu

4.

 

Náhradník:

Č.

Meno

Priezvisko

Stav

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1.

Paula

Patylová

študent vysokej školy 1. stupňa

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta

3.

 

 

Poznámka

Podmienkou pre udelenie štipendia študentom posledného ročníka bakalárskeho štúdia bude ich zápis na 2. stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2014/2015.

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.