BULHARSKO

Dňa 28. februára 2014 zasadala výberová komisia pre štipendium na letný jazykový kurz do Bulharska udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:

Počet uchádzačov:7

Odporučení uchádzači:

  • Barbora Forkovičová; Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta; odbor: teória a kritika divadelného umenia, ročník: 2., 1. stupeň; miesto pobytu: Sofia
  • Bc. Ivan Puškár; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika; Právnická fakulta; odbor: právo;  ročník: 1.; 2. stupeň; miesto pobytu: Sofia
  • Bc. Lenka Leštáková; Univerzita Mateja Bela; Filozofická fakulta; odbor: slovenský jazyk a literatúra a filozofia; ročník 1.; 2. stupeň; miesto pobytu: Sofia
  • Lukáš Šabík, Univerzita Komenského; Filozofická fakulta; odbor: ruské a východoeurópske štúdiá; ročník: 3.; 1. stupeň; miesto pobytu: Veľký Tarnov
  • Bc. Romana Rýdza, Univerzita Komenského; Filozofická fakulta; odbor: bulharský jazyk a kultúra a rumunský jazyk a kultúra; ročník: 1.;  2. stupeň; miesto pobytu: Veľký Tarnov

Náhradník:

Bc. Lenka Vlčková; Žilinská univerzita; Fakulta prevádzky, ekonomiky dopravy a spojov;  odbor: cestná doprava;  ročník: 1.; 2. stupeň;

 

1-10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia:

Počet uchádzačov: 1

Odporučená uchádzačka:

Petra Švardová, Univerzita Komenského; Filozofická fakulta; odbor: všeobecná história; ročník: 2; 3. stupeň;

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk