ČESKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v akademickom roku 2014/2015 do Českej republiky udeľované na základe Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu na roky 2012 – 2016.


Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov: 4

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre doktorandov: 9

Počet uchádzačov na letnú školu slovanských štúdií: 6


Dňa 6. marca 2014 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Česka odporučila nasledovných uchádzačov:

a/ študijné pobyty na 2. stupni VŠ štúdia (podľa článku čl. 6 Protokolu o spolupráci)

 1. Bc. Katarína Horáčková, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, TU Trnava, 5 mesiacov
 2. Bc. Zuzana Kudzbelová, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, UMB Banská Bystrica, 5 mesiacov
 3. Bc. Martin Labudík, študent VŠ 2. stupňa, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, TnUAD Trenčín, 8 mesiacov
 4. Bc. Radoslav Legdan študent VŠ 2. stupňa, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, PU Prešov, 4 mesiace


b/ študijné pobyty na 3. stupni VŠ štúdia (podľa článku čl. 6 Protokolu o spolupráci)

 1. Mgr. Marika Arvensisová, doktorandka, Filozofická fakulta, UMB Banská Bystrica, 4 mesiace
 2. Mgr. Zuzana Hasarová, doktorandka, Filozofická fakulta, UKF Nitra, 3 mesiace
 3. Mgr. art Lukáš Matejka, doktorand, Fakulta výtvarných umení AU Banská Bystrica, 5 mesiacov
 4. Mgr Štefánia Nováková, doktorandka, Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov, 5 mesiacov
 5. Ing. Stanislav Peregrin, doktorand, Fakulta manažmentu PU Prešov, 3 mesiace
 6. PhDr. Roman Vavrek, doktorand, Fakulta manažmentu PU Prešov, 5 mesiacov
 7. Mgr. et Mgr. Lucia Miklošková, doktorandka, Filozofická fakulta TU Trnava, 3,5 mesiaca
 8. Mgr. Lucia Zimanová, doktorandka, Filozofická fakulta UKF Nitra, 3 mesiace
 9. RNDr. Anton Kasagranda, doktorand, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava, 5 mesiacov


c/ letná škola slovanských štúdií (podľa článku čl. 5 Protokolu o spolupráci)

Praha:

 1. Lucia Demková, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava
 2. Mgr. Eliška Gunišová, doktorandka, Filozofická fakulta, MU Brno

Olomouc:

 1. Mgr.  Kristína Jakubovská, doktorandka, Filozofická fakulta, UKF Nitra
 2. Mgr. Denisa Vagaská, doktorandka, Filozofická fakulta, UKF Nitra

 

Náhradníci:

 1. Michal Boga, študent VŠ 1. stupňa, Fakulta medzinárodných vzťahov, EU Bratislava
 2. Bc. Dominika Matušová, študentka VŠ 2. stupňa, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ŽU Žilina

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

ČESKO - prednáškové a výskumné pobyty


Do uzávierky 29.5.2014 boli na prednáškové a výskumné pobyty do ČR podané 4 prihlášky, ktoré boli nominované na MŠVVaŠ:

 • RNDr. Mikuláš Gintner, PhD., výskumný pracovník na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej Univerzity v Žiline,
 • doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,
 • Ing. Jozef Halva, PhD., vysokoškolský učiteľ na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
 • Ing. Miroslav Uhrina, PhD., vysokoškolský učiteľ na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej Univerzity v Žiline.


Vzhľadom na to, že nebola vyčerpaná kvóta 5 miest na štipendiá, 31. októbra 2014 bola nová uzávierka na dočerpanie 1 miesta na prednáškové a výskumné pobyty v letnom semestri ak. roku 2014/2015.


Z troch uchádzačov, ktorí si v rámci novej výzvy podali prihlášku a splnili formálne kritériá (jeden uchádzač formálne kritériá nesplnil), komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

 1. PhDr. Helena Palaťková, PhD., učiteľka VŠ, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

Náhradník:

Mgr. Jaroslav Popelka,PhD., učiteľ VŠ, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici