CHORVÁTSKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v akademickom roku 2014/2015 do Chorvátskej republiky udeľované na základe Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Chorvátska v oblasti školstva.


Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov 1., 2. a 3. stupňa: 4

Počet uchádzačov na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry: 4

 

Dňa 13. marca 2014 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Chorvátska odporučila nasledovných uchádzačov:

 

a/ štipendijné pobyty na časť vysokoškolského štúdia

  1. Milica Ivović , študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 4 mesiace
  2. Mgr. Michala Lônčíková, doktorandka,  Filozofická fakulta, UK Bratislava, 10 mesiacov
  3. JUDr. Adriána Palajová, doktorandka, Právnická fakulta, UPJŠ Košice, 1 mesiac

Náhradníci:

  1. Viktória Slemenská, študentka VŠ 1. stupňa, Národohospodárska fakulta, EU Bratislava, 4 mesiace

 

b/ letný kurz chorvátskeho jazyka

  1. Marián Munka, študent VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava
  2. Mgr. Soňa Záňová, učiteľka VŠ, Fakulta humanitných vied, ŽU Žilina


Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.