EGYPT

Dňa 26. marca 2014 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty do Egypta na školský rok 2014/2015 udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vyššieho vzdelávania a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky. Na základe predložených materiálov, komisia odporučila nasledujúcich uchádzačov/uchádzačky:

 

 

  • 3 – 5 mesačný študijný pobyt (čl. 3 Programu spolupráce):

 

Bc. Eliška Ducárová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 1. ročník, nástup október 2014 – 3 mesiace

Ivana Eliašová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, nástup september 2014 – 3 mesiace

Patrik Fodor – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študent, 2. ročník, nástup september 2014 – 3 mesiace

Laura Lexmaulová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, nástup september 2014 – 3 mesiace

Simona Nemogová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, nástup september 2014 – 3 mesiace

 

 

  • kurz arabského jazyka (čl. 5 Programu spolupráce):

 

Lucia Krajčovicová – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitra, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, nástup október 2014 – 1 mesiac

 

Náhradník:

Martin Lacho – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, študent, 3. ročník, nástup október 2014 – 1 mesiac

 

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk