GRÉCKO

Dňa 3. apríla 2014 zasadala výberová komisia pre štipendiá na letný kurz gréckeho jazyka v Grécku udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou a na základe predložených materiálov odporučila nasledujúcich uchádzačov:


•    Zuzana Andrejčáková, študentka 1. stupňa, 3. ročník, Univerzita Komenského v Bratislave
•    Bc. Barbora Bogdaňová, študentka 2. stupňa, 1. ročník, Univerzita Komenského v Bratislave

Počet uchádzačov: 6 (kvóta 2 miesta)
 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.