LITVA

Dňa 19. marca 2014 zasadala výberová komisia pre štipendiá na študijný/výskumný pobyt a jazykový kurz do Litvy udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania a na základe predložených materiálov odporučila nasledujúcich uchádzačov:


Študijný/výskumný pobyt (počet uchádzačov: 2)

•    Mgr. art. Juraj Kilián, ArtD., učiteľ vysokej školy, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 10 mesiacov
•    Jana Saksová, študentka 1. stupňa, 3. ročník, Technická univerzita v Košiciach, 10 mesiacov


Jazykový kurz (počet uchádzačov: 4, kvóta 3 miesta)

•    Bc. Michaela Knapíková, študentka 2. stupňa, 1. ročník, Technická univerzita v Košiciach
•    Ľudmila Magdolenová, študentka 1. stupňa, 3. ročník, Ekonomická univerzita v Bratislave
•    Filip Šimonák, študent 1. stupňa, 3. ročník, Ekonomická univerzita v Bratislave

Náhradník:

•    Marek Stručka, študent 1. stupňa, 3. ročník, Žilinská univerzita v Žiline

 

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.