MAĎARSKO

Výberová komisia pre výber kandidátov MŠVVaŠ SR na štipendijné pobyty do Maďarska na školský rok 2014/2015, udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže posudzovala na základe podkladových materiálov 18 žiadostí o štipendium a odporúča udeliť štipendium nasledujúcim uchádzačom:

 

  • Čl. 9 Programu spolupráce:  Pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov

 

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

Zahraničná univerzita

Povolanie

Dĺžka pobytu

Mgr. Timea

Verešová, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Śafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

Historické vedy a archeológia

Výskumné centrum spol. vied Maďarskej akadémie vied

učiteľ vysokej školy

3 mesiace

 

 

  • Čl. 11 Programu spolupráce: Časť denného vysokoškolského štúdia

 

Meno

Priezvisko

Študijný program

Škola

Fakulta

Ročník

Škola

Fakulta

Mgr. Veronika

Csákyová

Aplikovaná biológia

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

2.

Maďarská akadémia vied

Archeologický ústav Laboratórium archeogenetiky

Mgr. Mariana

Čentéšová

Slovenské dejiny

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

3.

Maďarská akadémia vied

Výskumné centrum humanitných vied

Mgr. Nikoleta

Dzurikaninová

Slovenské dejiny

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

1.

Univerzita Eotvosa Loránda

Filozofická fakulta

 

 

 

  • Čl. 12 Programu spolupráce: Letné jazykové kurzy

 

Poradie

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

Povolanie

1.

Ing. Jana

Adamková

Vysoké učení technické v Brne

Fakulta architektúry

Architektúra a urbanizmus

doktorand,

3. ročník

2.

Mgr. Ivana

Fialová, PhD.

 

 

 

archivár

3.

Bc. Ondrej

Ficeri

Univerzita Pavla Jozefa Śafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

História

študent VŠ

2. stupňa,

2. ročník

4.

Peter

Galdík

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Divadelná fakulta

Divadelná réžia a dramaturgia

študent VŠ

1. stupňa,

2. ročník

5.

Mgr. Branislav

Geschwandtner

Štátny archív v Nitre, pobočka Bojnice 

 

 

archivár

6.

Bc. Mirka

Hroncová

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Umelá inteligencia

študent VŠ

2. stupňa,

1. ročník

7.

Barbara

Kacerová

Univerzita Pavla Jozefa Śafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

História

študent VŠ

1. stupňa,

3. ročník

8.

Ing. Jaroslava

Kováčová, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta

 

učiteľ VŠ

9.

Sandra

Kreková

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta

Prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra

študent VŠ

1. stupňa,

2. ročník

10.

Adam

Križan

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Archívnictvo a pomocné vedy historické

študent VŠ

1. stupňa,

3. ročník

11.

PaeDr. Bc. Martina

Pillingová

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta

Slovenské dejiny

doktorand,

3. ročník

12.

Mgr. Katarína

Répásová

Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno

 

 

archivár

 

Náhradníčka:

Nikoleta Dzurikaninová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, št. odbor: slovenské dejiny, doktorand, 1. ročník

 

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk