MEXIKO

Na základe ponuky mexickej vlády „Becas del Gobierno de México para extranjeros“ na akademické mobility pre študijný alebo výskumný pobyt, pre študentov, doktorandov a postdoktorandov v akademickom roku 2014/2015, môže Slovensko nominovať 3 uchádzačov, z ktorých mexická strana vyberie štipendistov, ktorým udelí štipendium.

Ku dňu uzávierky 26. augusta 2013 SAIA, n.o., obdržala jednu žiadosť o štipendium mexickej vlády na celé magisterské štúdium. Žiadosť bola skontrolovaná, a spĺňa všetky formálne kritéria. Na základe dohody s pani Lourdes María Zozaya, atašé pre kultúru a styk s verejnosťou z Mexického veľvyslanectva vo Viedni, a po schválení žiadosti Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo, že výberová komisia zasadať nebude nakoľko počet uchádzačov bol menší ako stanovená kvóta. SAIA, n.o. poslala žiadosť na Mexické veľvyslanectvo priamo ako nomináciu uchádzača:

  • Bc. Tomáš Považan – študent, 1. ročník magisterského štúdia, Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta manažmentu, odbor strategický manažment

Ku dňu uzávierky 30. novembra 2013 SAIA, n.o., obdržala jednu žiadosť o štipendium mexickej vlády na výskumný pobyt Genaro Estrada pre odborníkov na Mexiko. Žiadosť bola skontrolovaná a spĺňa všetky formálne kritériá. Na základe dohody s pani Lourdes María Zozaya, atašé pre kultúru a styk s verejnosťou z Mexického veľvyslanectva vo Viedni, a po schválení žiadosti Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo, že výberová komisia zasadať nebude, a žiadosť sa pošle na Mexické veľvyslanectvo priamo ako nominácia uchádzača:

  •  PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. – učiteľ vysokej školy, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, odbor historické vedy a archeológia

Definitívne rozhodnutie o pridelenom štipendiu vynesie Mexická vláda a voči tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Výsledky výberového konania budú uchádzačom doručené v písomnej podobe na príslušnú Mexickú ambasádu.