POĽSKO

Výberová komisia pre štipendiá udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky zasadala dňa 18. marca 2014 a na základe predložených materiálov odporučila uchádzačov uvedených v tabuľke.

Odporučení uchádzači:


Študijný (semestrálny) pobyt (iné odbory) :

Viktória Slemenská, št. odbor: financie, bankovníctvo a investovanie, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, študentka 2. ročníka 1. stupňa, Technická univerzita Gdansk, Fakulta managementu a ekonómie

 

Výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov:

RNDr. Monika Mullerová, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Laboratórium rádiometrických expertíz, Inštitút jadrovej fyziky Poľskej akadémie vied

 

Výskumný pobyt pre doktorandov:

Mgr. Kristína Jakubovská, št. odbor: kulturológia, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doktorandka 2. ročníka, Waršavská univerzita, Inštitút spoločenských štúdií prof. Roberta B. Zajonca

 

Letné jazykové kurzy:

 

Poradie

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Študijný program

Stav

Ročník

Miesto

1.

Lucia

Bodorová

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta

anglická jazyk a kultúra- poľský jazyk a kultúra

študent VŠ 1. stupňa

4.

Varšava

2.

Miriama

Dercová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Prekladateľstvo a tlmočníctvo : ruský jazyk a kultúra, poľský jazyk a kultúra

študent VŠ 1. stupňa

1.

Lublin

3.

Anna

Dolhomutová

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Stredoeurópske štúdia

študent VŠ 1. stupňa

2.

Krakow

4.

Lenka

Domaracká

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Stredoeurópske štúdiá

študent VŠ 1. stupňa

2.

Krakow

5.

Bc. Petra

Kollárová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

slovenský jazyk a literatúra

študent VŠ 2. stupňa

1.

Krakow

6.

Bc. Michaela

Nagyová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra

študent VŠ 2. stupňa

1.

Varšava

7.

Mgr. Nikoleta

Olexová

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta

Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

doktorand

1.

Lublin

8.

Daniela

Pačanská

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Stredoeurópske štúdia

študent VŠ 1. stupňa

2.

Lublin

9.

Bc. Ivan

Rosa

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právnicka fakulta

Právo

študent VŠ 2. stupňa

1.

Krakow

10.

Bc. Alica

Ternová

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

Slovenský jazyk a literatúra

študent VŠ 2. stupňa

1.

Lublin

 Náhradníci:

  1. Mgr. Pavol Matula, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, vysokoškolský učiteľ
  2. doc. Ing. Radovan Nosek, PhD., Strojnícka fakulta Žilinská univerzita v Žiline, vysokoškolský učiteľ

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.