RUMUNSKO

Dňa 28. februára 2014 zasadala výberová komisia pre štipendium na letný jazykový kurz do Rumunska udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom  národného školstva Rumunska v oblasti vzdelávania na roky  2013 – 2016 a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:

Počet uchádzačov: 8; počet miest: 5

Odporučení uchádzači:

  • Ing. Tomáš Šatala; Technická univerzita Zvolen, Lesnícka fakulta; odbor: Lesnícke hydromeliorácie ročník: 2., 3. stupeň;
  • Kristína Sekáčová; Univerzita Komenského Bratislava; Filozofická fakulta; odbor: rumunský jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúra;  ročník: 1; 1. stupeň;
  • Bc. Denisa Musilova; Univerzita Komenského Bratislava; Filozofická fakulta; odbor: ruské a východoeurópske štúdiá;  ročník: 1.; 2. stupeň;
  • Silvia Steinerová; Univerzita Komenského Bratislava; Filozofická fakulta; odbor: tlmočníctvo a prekladateľstvo; ročník: 3.; 1. stupeň;
  • Bc. Radovan Čižmár; Univerzita Komenského Bratislava; Prírodovedecká fakulta; odbor: regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia; ročník: 2.; 2. stupeň;

 

Náhradník:

Adam Žilík; Univerzita Komenského Bratislava; Jesseniova Lekárska fakulta; odbor: všeobecné lekárstvo;  ročník: 1.; 1. stupeň;


SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.