SLOVINSKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v akademickom roku 2014/2015 do Slovinskej republiky udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky.


Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov 1., 2. a 3. stupňa: 2

Počet uchádzačov na letnú školu a seminár slovinského jazyka: 12


Dňa 13. marca 2014 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Slovinska odporučila nasledovných uchádzačov:

 

Študijný pobyt (podľa článku 6 Programu spolupráce)

1. Lucia Šmitalová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 3 mesiace

2. Viktória Slemenská, študent VŠ 1. stupňa, Národohospodárska fakulta, EU Bratislava, 5 mesiacov

 

Letný jazykový kurz (podľa článku 9 Programu spolupráce)

 

 

Titul

Meno

Priezvisko

Status

Vysoká škola

Fakulta

1.

 

Dominika

Hozlárová

študentka VŠ 1. stupňa

UK Bratislava

Filozofická fakulta

2.

 

Silvia

Kissová

študentka VŠ 1. stupňa

UK Bratislava

Filozofická fakulta

 

 

Seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry (podľa článku 9 Programu spolupráce)

 

 

Titul

Meno

Priezvisko

Status

Vysoká škola

Fakulta

1.

 

Viktória

Vičanová

študentka VŠ 1. stupňa

UK Bratislava

Filozofická fakulta

2.

Bc.

Nina

Zahradníková

študentka VŠ 2. stupňa

UK Bratislava

Filozofická fakulta

 

Náhradníci:

 

 

Titul

Meno

Priezvisko

Status

Vysoká škola

Fakulta

 

Bc.

Lenka

Vlčková

študent VŠ 2. stupňa

ŽU Žilina

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov


Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.