SRBSKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v akademickom roku 2014/2015 do Srbska udeľované na základe Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Srbsko v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.


Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov 1., 2. a 3. stupňa: 3

Počet uchádzačov na letný seminár srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade: 8

 

Dňa 13. marca 2014 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Srbska odporučila nasledovných uchádzačov:

 

Štipendijný pobyt

1. Bc. Karina Čížová, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 5 mesiacov

2. Bc. Petra Rezničáková, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 1 mesiac

3. Mgr. Hana Vermešová, doktorandka, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica, 6 mesiacov

 

Letný seminár srbského jazyka

 

Titul

Meno

Priezvisko

Status

Vysoká škola

Fakulta

1.

 

Pavol

Zlatovský

študent VŠ 1. stupňa

UK Bratislava

Filozofická fakulta

2.

Bc.

Dávid

Altdorffer

študent VŠ 2. stupňa

UK Bratislava

Prírodovedecká fakulta

3.

Bc.

Zuzana

Gogová

študentka VŠ 2. stupňa

MU Brno

Fakulta sociálních studií

4.

 

Matej

Pemčák

študent VŠ 1. stupňa

UK Bratislava

Filozofická fakulta

 

Náhradník:

 

 

Titul

Meno

Priezvisko

Status

Vysoká škola

Fakulta

 

 

Petra

Viskupičová

študent VŠ 1. stupňa

UCM Trnava

Fakulta sociálnych vied

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.