UKRAJINA

 

Dňa 8. apríla 2014 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty udeľované na základe na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania na akademický rok 2014/2015 a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:

 

Počet uchádzačov: 8

1 – 10 mesačný študijný pobyt: 5

kurz ukrajinského jazyka: 3

 

Zoznam odporučených uchádzačov:

 

•          1 – 10 mesačný študijný pobyt:

Č.

Meno 

Priezvisko

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1.

Peter

Babej-Kmec

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

3.

2.

Lucia

Gulašová

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

2.

3.

Elena

Rabatínová

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

3.

4.

Kristína

Sentálová

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

3.

5.

Lenka

Vitteková

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

2.

 

•          seminár ukrajinského jazyka:

Č.

Meno 

Priezvisko

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1.

Patrik

Ďurík

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

1.

2.

Dominika

Kučerková

Univerzita Palackého v Olomouci

 

1.

3.

Kristína

Sentálová

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

1.

 

 

Poznámka

Podmienkou pre udelenie štipendia študentom posledného ročníka bakalárskeho štúdia bude ich zápis na 2. stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2014/2015.

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.