BELGICKO

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka: 1

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov alebo budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka: 4

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov:2

 

Dňa 26. marca 2018 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Belgicka odporučila nasledovných uchádzačov:

 

a/ letný kurz francúzskeho jazyka:

  1. Bc. Miriam Bernášová, študentka VŠ 2. stupňa, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

   

b/ letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov alebo budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka:

  1. Mgr. Darina Lovišková, učiteľka jazykovej školy

 

Náhradník:

  1. Mgr. Iveta Dinžíková PhD., učiteľka VŠ, Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 c/ letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov:

  1.  Mgr. Katarína Baranyaiová, zamestnankyňa štátnej správy, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.