BIELORUSKO

Dňa 26. apríla 2018 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty udeľované na základe Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na akademický rok 2018/2019a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:  

  •  1- až 10-mesačný výskumný pobyt:

 

Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Stav

Názov VŠ

Fakulta

1

 Mgr. et Mgr.

 Luciána

 Hoptová

 PhD.

 učiteľ vysokej školy

 Prešovská univerzita v Prešove

 Filozofická fakulta

2

 Doc.

 Viera

 Jakubovská

 PhD.

 učiteľ vysokej školy

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 

 

  •  kurz bieloruského jazyka:

 

Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Stav

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1

 Bc.

 Nina

 Gombarčeková

 študent vysokej školy 2. stupňa

 Masarykova Univerzita

 

 2.

2

 Ing.

 Miroslava

 Kramárová

 doktorand

 Žilinská univerzita v Žiline

 Strojnícka fakulta

 3.

3

 Ing.

 Radka

 Podprocká

 doktorand

 Žilinská univerzita v Žiline

 Strojnícka fakulta

 3.

 

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečujeOdbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 831 01 Bratislava) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.