BULHARSKO

Dňa 8. marca 2018 zasadala výberová komisia pre výber kandidátov na štipendijné pobyty do Bulharska udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2015 – 2020.

 

Počet uchádzačov na letný jazykový kurz: 7

 

Výberová komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

 

  • Monika Hanzelová; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: Slovanské štúdiá; 1. stupeň, 2. ročník;
  • Bc. Nina Holíková; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra; 2. stupeň, 1. ročník;
  • Bc. Natália Ondiaková; Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra; 2. stupeň, 1. ročník;
  • Bc. Gabriela Turisová; Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo - nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra; 2. stupeň, 2. ročník;
  • Zuzana Žarnovská; Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, odbor: Učiteľstvo pedagogiky a ruského jazyka a literatúry; 1. stupeň, 3. ročník.

 

Náhradník:

  • Paulína Ščepková; Janáčkova akadémia múzických umení v Brne, odbor: Audiovizuálna tvorba a divadlo; 1. stupeň, 2. ročník.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.