ČESKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v akademickom roku 2018/2019 do Českej republiky udeľované na základe Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu na roky 2012-2016, ktorého platnosť sa predlžuje.

 

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ: 1

Počet uchádzačov na letnú školu slovanských štúdií: 6

 

Dňa 28. marca 2018 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Českej republiky odporučila nasledovných uchádzačov:

a/ študijné pobyty na 2. stupni VŠ štúdia (podľa článku čl. 6 Protokolu o spolupráci)

 

  • Bc. Marcel Jánoška, študent VŠ 2. stupňa, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, 10 mesiacov

 

b/ letná škola slovanských štúdií (podľa článku čl. 5 Protokolu o spolupráci)

 

Praha:

  • Bc. Alexandra Birošová, študentka VŠ 2. stupňa, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
  • Miriam Kišeľáková, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Olomouc:

  • Mgr. Júlia Holaňová, doktorandka, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Bc. Simona Mikuličková, študentka VŠ 2. stupňa, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

 

Náhradník:

  • Bc. Mário Beťák, študent VŠ 2. stupňa, Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

 

ČESKO - prednáškové a výskumné pobyty

Počet uchádzačov: 3 

Prihlášky, ktoré boli doručené do uzávierky dňa 24. mája a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

  1. doc. Dr. Peter Caban, PhD., učiteľ vysokej školy, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  2. Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., učiteľka vysokej školy, Pedagogická fakulta, UKF Nitra