ČÍNA

Dňa 7. marca 2018 zasadala výberová komisia pre štipendiá udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky a na základe osobného pohovoru a predložených materiálov odporučila uchádzačov uvedených v tabuľke. 

 

Odporučení uchádzači (13):

 

Meno Priezvisko Názov školy Študijný program Ročník

1

 Ján

 Budzik

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 Východoázijské jazyky a kultúry (špecifikácia: čínsky jazyk a kultúra)

 4./1. stupeň

2

 Jakub

 Dian

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 Čínska filológia

 1./1. stupeň

3

 Silvia

 Dianová

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 Čínska filológia a aplikovaná ekonómia

 2./1. stupeň

4

 Alexandra

 Dikáczová

 Univerzita Komenského v Bratislave

 Východoázijské jazyky a kultúry

 2./1. stupeň

5

 Anna Lujza

 Füreková

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 Čínska filológia a Nemecká filológia

 4./1. stupeň

6

 Matej

 Hakár

 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 Fotografia a nové média

 2./1. stupeň

7

 Barbora

 Kollárová

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 Východoázijské jazyky a kultúry (zameranie na čínsky jazyk a kultúru)

 2./1. stupeň

8

 Kristína

 Machálková

 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

 Anglická a čínska filológia

 2./1. stupeň

9

 Katarína

 Melišková

 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

 Východoázijské štúdiá - Čínsky jazyk

 4./1. stupeň

10

 Linh Alžbeta

 Nguyen Thuy

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

 Filológia

 2./1. stupeň

11

 Katarína

 Sládečková

 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu

 Ekonomika podniku

 3./1. stupeň

12

 Ľubomíra

 Závodská

 Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta

 Kulturní studia Číny

 2./1. stupeň

13

 Bc. Matej

 Zbončák

 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry

 Dizajn

 1./2. stupeň

 

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.