EGYPT

Dňa 27. marca 2018 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty do Egypta na školský rok 2018/2019, ktoré sú udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vyššieho vzdelávania a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky. Na základe predložených materiálov, komisia na svojom zasadnutí odporučila schváliť štipendium nasledujúcim uchádzačom/uchádzačkam:

  • kurz arabského jazyka (čl. 5 Programu spolupráce):

Bc. Sára Youssefová – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, nástup október 2018 – 1 mesiac

Náhradník:

Bc. Patrik Ďurík – Štátna Petrohradská univerzita v Petrohrade, Fakulta politických vied, študent, 2. ročník, nástup október 2018 – 1 mesiac

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o udelení, resp. neudelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava; kontaktná adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/5937 4606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.