GRÉCKO

Dňa 27. marca 2018 zasadala výberová komisia pre výber kandidátov na štipendijné pobyty do Grécka udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou.

 

Počet uchádzačov na letný jazykový kurz: 4

 

Výberová komisia odporučila nasledujúcich uchádzačov:

 

  • Bc. Michal Janočko; Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, odbor: Katolícka teológia; 1. stupeň, 3. ročník;
  • Lukáš Václavík; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, odbor: Filozofia; 1. stupeň, 1. ročník.

 

Náhradníčka:

  • Denisa Bubenková; Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, odbor: Ekonómia a právo; 1. stupeň, 3. ročník.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.