IZRAEL

Komisia dňa 28. novembra 2017 na základe posúdenia materiálov a osobných pohovorov so 4 uchádzačmi (2 na letný jazykový kurz v lete 2018 a 2 na študijný alebo výskumný pobyt) odporučila:

Kandidátka na jazykový kurz:

  1. Petra Vörösová, študentka, 1. ročník, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Náhradníčka na jazykový kurz:

 

Daniela Urbanová, študentka, 2. ročník, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

Kandidát na študijný alebo výskumný pobyt: 

 

  1. Michal Vlk, študent, 1. ročník, Univerzita Karlova, Česká republika

 

Náhradník na študijný alebo výskumný pobyt:

Dávid Drahňák,študent,4. ročník, University of Aberdeen, Veľká Británia

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia oznámi schváleným uchádzačom Ministerstvo zahraničných veci Štátu Izrael buď priamou cestou alebo prostredníctvom Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR do začiatku letných mesiacov roka 2018.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR(poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentami vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl na Slovensku.