KÓREA

Dňa 26. marca 2018 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Kórejskej republiky odporučila nasledovných uchádzačov:

Zoznam odporučených kandidátov na celé štúdium (v poradí odporučenom výberovou komisiou):

1. Rebecca Kuklovská, BA, University of Applied Sciences Upper Austria, Rakúsko - celé magisterské štúdium,

2. Mgr. Peter Mlatec, absolvent - celé magisterské štúdium

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Veľvyslanectvu Kórejskej republiky v Bratislave alebo priamo na adresu uchádzača.