MAĎARSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže bolo k dátumu uzávierky doručených 10 žiadostí o štipendium na letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz. Keďže počet doručených žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov: 

 

Letný jazykový kurz:

  • Mgr. Miroslava Gallová, študentka vysokej školy 3. stupňa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta;
  • Mgr. Veronika Garajová, študentka vysokej školy 3. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta;
  • Mgr. Katarína Hromuľáková, študentka vysokej školy 3. stupňa, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta;
  • Bc. Blažena Križová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta;
  • Mgr. Katarína Olajcová, zamestnankyňa MV SR, Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici;
  • Mgr. Jakub Roháč, zamestnanec MV SR, Štátny archív v Trnave;
  • Mgr. Martina Škutová, zamestnankyňa MV SR, Slovenský národný archív;
  • PhDr. Lucia Tokárová, PhD, zamestnankyňa MV SR, Štátny archív v Košiciach;
  • Mgr. Jana Turanská, študentka jednoročného študijného programu na Paideia - Európsky inštitút judaistických štúdii vo Švédsku;
  • Mgr. Miroslava Verešová, zamestnankyňa MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Nové Zámky.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.