POĽSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej  republiky na roky 2003 – 2006, ktorého platnosť sa automaticky predlžuje bolo k dátumu uzávierky doručených 10 žiadostí o štipendium na letný jazykový kurz, 1 žiadosť o štipendium na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a 1 žiadosť o štipendium na výskumný pobyt pre doktorandov. Všetky žiadosti splnili formálné kritériá. Keďže počet žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov:

 

Letný jazykový kurz:

 • Bc. Katarína Jurčiaková, študentka vysokej školy 2. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2. ročník;
 • Mgr. Samuel Koruniak, PhD., vysokoškolský učiteľ, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická Fakulta;
 • Doc. Pavol Matula, PhD., vysokoškolský učiteľ, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta;
 • Mgr. Zuzana Obertová, študentka vysokej školy 3. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 3. ročník;
 • Katarína Ondková, študentka vysokej školy 1. stupňa, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 3. ročník;
 • Radka Perekstová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 3. ročník;
 • Viktória Petrasová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 2. ročník;
 • Martina Petrincová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 3. ročník;
 • Mgr. Stanislava Sivčová, študentka vysokej školy 3. stupňa, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 4. ročník;
 • Bc. Andrea Škutová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 1. ročník.

 

Výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov:

 • PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD., vysokoškolská učiteľka, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta; miesto pobytu: Univerzita Marie Curie Sklodowskiej v Lubline.

 

Výskumný pobyt pre doktorandov:

 • Mgr. Oliver Zajac, študent vysokej školy 3. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 1. ročník; miesto pobytu: Jagelovská univerzita.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.